Районен съд Бургас - Справка дела

Направете справка за дела, които Ви интересуват, към Районен съд Бургас онлайн.

Справка за предстоящи дела към Бургаски районен съд 
http://www.bourgasrc.court-bg.org/index.php?im=113
За да направите проверка, изберете бутон "Провери". От страницата, която ще Ви се отвори изберете "График на заседанията за текущата седмица". 

Ще Ви се отворят дните от седмицата, като трябва да изберете ден, за да проверите насрочените за този ден дела. След като изберете ден, ще Ви се отвори таблица с данни за предстоящите дела. Можете да търсите делото, което Ви интересува във втората колона - "Вид дело, № и година", а датата, и часа са отбелязани в последната колона, срещу делото.

Справка за постановени актове

За да направите справка за приключени дела и постановени от Районен съд Бургас актове, изберете "Провери" по-горе, след което изберете година. Ще видите списък с наказателни и граждански дела, разпределени на периоди от по 15 дни, като трябва да изберете съответния тип дело и периода, в който попада. Ще Ви се отвори таблица с всички дела за периода. От втората колона можете да намерите делото, което Ви интересува, а в последната колона "Резултат", можете да видите решението, споразумението, присъдата и т.н. по делото.

Районен съд Бургас обхваща общините Бургас, Созопол, Приморско, Камено.