Районен съд Пловдив Справка Дела

Онлайн проверка на делата към Районен съд Пловдив.

http://www.rs-plovdiv.com/nasr.dela.html
Справка за предстоящите дела
Насрочените дела към съда са разпределени в списък според типа дело - брачно отделение, гражданско отделение, наказателно отделение. След като се ориентирате за типовете дела, ще видите информация за залата, съдията, номера на делото и часа, в който ще се проведе делото. Ако поради някаква причина някои от делата се отлагат, ще има забележка за това.

За да проверите точната информация за дело, от което се интересувате и предстои да бъде разгледано, изберете бутон "Провери"

Справка решени дела 
Справката за приключените дела към Районен съд Пловдив е разделена също по типа на делото - бранчни, граждански, наказателни и дела с обществен интерес. Необходимо е да изберете типа на делото, за да продължите напред към проверката.
На следваща стъпка ще трябва да изберете годината на делото, а след това и месеца. След това ще видите таблица с всички дела за периода, която включва 3 колони:
 1. Номер на дело, година и състав
 2. Предмет на делото
 3. Резултат от делото 

Повече>>