Здравни Осигуровки - Справка за Здравно Осигуряване

Здравните осигуровки са изключително важни и проследяването им е би избегнало редица неудобства. Можете да проверите онлайн здравното си осигуряване бързо и лесно.

От сайта на Национална Агенция по приходите можете да проверите по интернет статуса на Вашето здравно осигуряване.

Здравноосигурителния статус се проверява, като от препратката по-долу въведете ЕГН, ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП или Булстат.

Справката е изключително удобна и дава следната информация:
- Дата, към която е здравноосигурителия статус;
- ЕГН, ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП или Булстат;
- Името на лицето, за което се отнася справката;
- Информация дали лицето е с прекъснати или непрекъснати здравноосигурителни права

Освен дали сте с прекъснати или не здравноосигурителни права, справката дава информация и за месеци, за които липсват здравни осигуровки.