Проверка Данъци Пловдив

От сайта на Община Пловдив можете да извършите проверка на дължимите местни данъци и такси.

Ако желаете да направите обща справка, можете да въведете ЕГН за физически лица и ЕИК за фирми и ще получите общобщено финансово състояние. В случай че имате задължения, ще се визуализира общата сума на съответното задължение. Важно е да знаете, че при тази справка не се разкриват никакви лични данни, както и детайли за задълженията към община Пловдив.

За подробна информация относно дължимите такси и данъци към Община Пловдив, трябва да се регистрирате или да използвате електронен подпис, ако притежавате такъв.

Справката включва информация за местни данъци, глоби, наказателни постановления, данъци върху недвижими имоти и превозни средства и др.