Окръжен съд Стара Загора Справки за дела

Окръжен съд Стара Загора обхваща съдебния район на Стара Загора, Раднево, Казанлък, Чирпан, Гълъбово.

Съдът позволява да се правят справки онлайн.

За проверка на насрочените дела (граждански, търговски, административни, наказателни) - Повече >>

Справка за постановени съдебни актове - Повече >>

Справка за влезли в сила съдебни актове - Повече >>